NEN 3140 Keuring

 U wilt de veiligheid van uw elektrische installaties waarborgen en zorgen voor een veilige werkomgeving. Een periodieke keuring volgens NEN 3140 helpt u om uw elektrische installaties in goede staat te houden en eventuele incidenten, zoals elektrocutie, te voorkomen. De keuring geeft u inzicht in risico’s zodat u deze tijdig kunt voorkomen.

 

Met de keuring elektrische installaties:

  • Voldoet u aan de Arbowetgeving
  • Toont u aan dat een veilige werkomgeving voor u prioriteit heeft
  • Minimaliseert u het risico op incidenten en boetes

Wat is de NEN 3140 inspectie?

U wilt inzicht in de veiligheid van uw elektronische installatie. Met een NEN 3140 keuring voorkomt u incidenten, bijvoorbeeld brand- of letselongevallen of uitval van productie. De NEN 3140 is de norm voor elektrotechnische veiligheid van laagspanningsinstallaties. Daarbij gaat het om spanningen tot 1000 volt wisselspanning of 1500 volt gelijkspanning. De norm omvat in principe drie onderwerpen:

  • Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn.
  • Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn.
  • Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken, moeten geïnstrueerd zijn over de veiligheid.

 

Tijdens een NEN 3140 inspectie wordt getoetst of een elektrische installatie voldoet aan deze (wettelijk verplichte) eisen. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.

Installatieverantwoordelijke NEN 3140

In NEN 3140 wordt beschreven dat iedere elektrische installatie een installatieverantwoordelijke moet hebben. Dit is wettelijk verplicht. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van (elektrotechnische) installaties onder uw beheer. Daar hoort het inplannen van periodieke inspecties bij. Het keuringstermijn, ofwel met welke frequentie een installatie moet worden geïnspecteerd, hangt af van het type installatie. 

Inspectierapport NEN 3140

De bevindingen van een NEN 3140 inspectie worden opgenomen in een rapport. Het inspectierapport biedt inzicht in de staat en de veiligheid van de installatie. Deze inzichten stellen u als installatieverantwoordelijke in staat om te handelen naar de uitkomsten. Mocht er dan toch iets gebeuren, kunt u in ieder geval aantonen dat u de verplichte inspecties tijdig hebt laten uitvoeren. 

NEN 3140 Checklist

Wanneer uw elektrische installatie een keuring volgens NEN 3140 ondergaat, wordt deze op verschillende aspecten getoetst. Allereerst vindt er een visuele inspectie plaats, waarna een meting en beproeving plaatsvindt waarin wordt gekeken in hoeverre de installatie voldoet aan de eisen. In deze NEN 3140 checklist sommen we de inspectiepunten voor u op:

De visuele inspectie kijkt of:

De meting en beproeving kijkt of de installatie voldoet aan: 

De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is

De beschermingsleidingen (inclusief vereffeningsleidingen, en hun verbindingen)

De verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn

De circuit impedantie van de foutstroomketens

De eventuele aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken

De aardverspreidingsweerstand van aardelektroden (het loshalen van de aardleiding kan leiden tot een gevaarlijke situatie)

Er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn

Het elektrisch materiaal ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen (zoals vastgelegd in product- of installatienormen en leveranciersvoorschriften)

De gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn

De isolatieweerstand van elk gedeelte van de elektrische installatie

De verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, in orde zijn

De veilige scheiding van stroomketens

De juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld

De goede werking van aardlekbeveiligingen

De veiligheidsketens in orde zijn

De goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom

De aanwezige spanningsindicatoren en voltmeters functioneren

De goede werking van veiligheidsketens

De elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen

De goede werking van veiligheidssignaleringen

 

De deugdelijkheid van de verbindingen

Heeft u vragen over de NEN 3140? Neem gerust contact op.


010Elektrotechniek

Arthurweg 137

3077 NW Rotterdam

 

Tel:

06-19955029

 

E-Mail:

info@010elektrotechniek.nl

 

KvK:

52488098